Νέο πρόγραμμα ανέργων επαγγελματιών υγείας

  Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

   Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Ο συνολικός προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 15.600.000 , και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

  Πιο συγκεκριμένα:

  Για το Πρόγραμμα:

  Τι είναι το Voucher Κατάρτισης;

  Είναι μια νέα καινοτόμα δράση του Υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία.

  Ποιος είναι ο στόχος της δράσης;

  ygeia1Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκη­σης σε δημόσια νοσοκομεία ή στις υπηρεσίες αυτών.

  Πότε ξεκινάει το Πρόγραμμα και πόσο θα διαρκέσει;

  Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από την Τετάρτη 11/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.

  Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/03/2015.

  Για τους ωφελούμενους:

  Πόσοι είναι οι ωφελούμενοι του Προγράμματος;

  Μέσω του Προγράμματος υπολογίζονται να ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.

  Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι;

  Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με  δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, επαγγελματίες υγείας, (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονομικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκομείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελμάτων), εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Διευκρινίζεται ότι οι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

  Πώς μπορούν να αποκτήσουν το voucher κατάρτισης;

  Οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης.

  Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

  1. Η οικογενειακή κατάσταση.
  2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013, (έως 8.000, από 8.000-12.000 από 12.000-15.000 και από 15.000 € και άνω).
  3. Ο χρόνος ανεργίας, (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).
  4. Η ηλικία, (άνεργοι μέχρι 29 ετών θα μοριοδοτηθούν υψηλότερα).

  Σε τι υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση;

  ygeia2Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία. Συγκεκριμένα

  -            Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες).

  -            Πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσοκομεία διάρ­κειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

  Τόσο η θεωρητική κατάρτιση, όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης.

  Πού θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι;

  Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέξουν όποιο πάροχο κατάρτισης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων.

  Ποιο είναι το αντικείμενο της κατάρτισης;

  Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος. Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στα εξής μαθησιακά αντικείμενα:

  • Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρμογές Ολικής Ποιότητας.
  • Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές).
  • Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπών.
  • Αναδιάρθρωση μονάδων και υπηρεσιών υγείας.
  • Διασυνδεσιμότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών μονάδων.
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  • Κλειστά ενοποιημένα νοσήλια- Κοστολόγηση  Ιατρικών Πράξεων –  Ενσωμάτωση στα ΚΕΝ.
  • Ηλεκτρονικός (Ιατρικός) Φάκελος Ασθενούς.
  • Διπλογραφικό Σύστημα.
  • Ηλεκτρονικές Προμήθειες (Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές όλων των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων κ.λπ.).
  • Νομοθεσία Δημοσίων Προμηθειών – Εφαρμογές.
  • Διοικητικό - οικονομικός Έλεγχος Μονάδων Υγείας.

  Πού θα γίνει η πρακτική άσκηση;

  Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του Προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φορείς (Δημόσια Νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών), ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της κατάρτισης, βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο Πάροχος Κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το Νοσοκομείο.

  Τι επιδότηση θα λάβουν οι ωφελούμενοι;

  Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονομικής αξίας 12.000 €, η οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων, από τους παρόχους κατάρτισης.

  Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.440 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

  Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 5.760 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

  Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου, συνολικά ανέρχεται σε 7.200 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων).

  Η επιταγή θα δοθεί σε 2 δόσεις.

   

  Για τους παρόχους κατάρτισης

  Ποιοι πάροχοι κατάρτισης μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες;

  Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθμ.5 και σύμφωνα με το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

  Ποια διαδικασία ακολουθούν οι πάροχοι κατάρτισης;

  ygeia3Οι πάροχοι κατάρτισης που πληρούν τα κριτήρια και επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες κατάρτισης θα εγγραφούν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από την Τετάρτη 11/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.

  Ποιες είναι οι ευθύνες των παρόχων κατάρτισης;

  Κάθε πάροχος κατάρτισης θα έχει την ευθύνη της παροχής της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και της συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουμένων.

  Πόσα τμήματα θα συγκροτηθούν;

  Θα συγκροτηθούν τμήματα από 10 έως 20 ωφελουμένων οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Ο πάροχος κατάρτισης μπορεί να συγκροτεί περισσότερα του ενός τμήματα, αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων, με την προϋπόθεση της υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης μεταξύ του παρόχου κατάρτισης και της Υ.ΠΕ., όπου ανήκει το κάθε Δημόσιο Νοσοκομείο.

  Πως αποζημιώνονται;

  Η πάροχοι κατάρτισης θα αποζημιωθούν απ’ ευθείας από τους ωφελούμενους, με μέρος της επιταγής εισόδου που θα λάβει ο κάθε ωφελούμενος, με το ποσό των 4.800 €.

   

  Από πού μπορούν να λάβουν πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι;

  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες ηλεκτρονικά στο http://www.voucher.gov.gr.

  Επισυνάπτονται οι θέσεις κατανομής για την πρακτική άσκηση, ανά Περιφέρεια:

   

  Περιφέρεια (ανά Νομό)

  Ενδεικτικός Αριθμός Επιταγών

  Κεντρική Μακεδονία

  120

  Θεσσαλονίκη

  120

  Δυτική Μακεδονία      

  40

  Κοζάνη

  40

  Αττική

  640

  Αθήνα

  640

  Στερεά Ελλάδα

  30

  Φθιώτιδα

  30

  Νότιο Αιγαίο

  20

  Ρόδος

  20

  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

  10

  Έβρος

  10

  Θεσσαλία

  60

  Λάρισα

  40

  Μαγνησία

  20

  Ήπειρος

  60

  Θεσπρωτία

  20

  Ιωάννινα

  40

  Ιόνια Νησιά

  40

  Ζάκυνθος

  20

  Κέρκυρα

  20

  Δυτική Ελλάδα

  120

  Αιτωλοακαρνανία

  20

  Αχαΐα

  80

  Ηλεία

  20

  Πελοπόννησος

  100

  Αρκαδία

  40

  Κορινθία

  20

  Μεσσηνία

  40

  Βόρειο Αιγαίο

  10

  Λέσβος

  10

  Κρήτη

  50

  Ηράκλειο

  30

  Χανιά

  20

   

   

  Button simantika

  Button katarisi

  Button tilekatartisi

  Button eclass

  Button oldsite

  Από τις 14/9/2012 πιστοποιηθήκαμε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2522/Β/14-9-2012.
  eoppep logoΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε.Σ. 6350

  ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ...

  • ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

  ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ...

  FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

  ΚΑΝΕΤΕ LIKE