ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Από 1/3/2013 έχει προκύψει εκ νέου θέμα Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για πολλές επιχειρήσεις επαγγελματιών.
  Όπως είναι γνωστό, κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό, καταθέτει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας» μέσα στην ποία αναγράφεται και ο Τεχνικός Ασφαλείας.

  Η κατάσταση κατατίθεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Για κάθε νέα πρόσληψη,
  • Για κάθε μεταβολή μισθού, ωραρίου, λοιπών δεδομένων,
  • Καθώς και η ετήσια κατάσταση η οποία κατατίθεται από 15/9 έως 15/11 του κάθε έτους.

  texnikos asfaleias 1Η Κατάσταση πέρα των λοιπών δεδομένων, αναφέρει υποχρεωτικά και τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Ονοματεπώνυμο του, Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών Τεχνικού Ασφαλείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας).
  Επειδή από 1/3/2013, η κατάθεση της κατάστασης, θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου (internet), σε περίπτωση που δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία (και) του Τεχνικού Ασφαλείας, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεσή της.
  Μη κατάθεση της Κατάστασης , επιφέρει (ανά Κατάσταση ) υψηλά πρόστιμά της τάξης των 1.500,00 ευρώ και άνω.

  Για το λόγο αυτό, αν στην επιχείρηση, δηλώνεται ο εργοδότης ή άλλο πρόσωπο ως Τεχνικός Ασφαλείας και δεν έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να το πράξει άμεσα. Εφόσον ο εργοδότης δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι και Τεχν8ικός Ασφαλείας όπως το απαιτεί ο νόμος τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσλάβουν εξωτερικό Τεχνικό Ασφαλείας.

  Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται, διαφοροποιούνται, ανάλογα με το αν Τεχνικός Ασφαλείας, είναι ο εργοδότης ή υπάλληλος της Επιχείρησης ή εξωτερικός συνεργάτης.

   

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ  - ΓΕΝΙΚΑ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
  Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
  α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

  Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

  • Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
  • Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
  • Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

  Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).
  Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

  texnikos asfaleias

   

  ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του  άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) και Γιατρού Εργασίας (ΓΕ) εφ’ όσον απασχολεί πάνω από 50 εργαζομένους. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.

  Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας).
  Στις επιχειρήσεις Β και Γ κατηγορίας μπορούν οι ίδιοι εργοδότες να ασκούν τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) εφόσον επιμορφωθούν  με σεμινάριο διάρκειας 35 και 10 ωρών αντίστοιχα.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  texnikos asfaleias 3Στις επιχειρήσεις Γ κατηγορίας επικινδυνότητας μπορούν όλοι οι εργοδότες να επιμορφωθούν με σεμινάριο (5 ή 10 ωρών αντίστοιχα) και να ασκήσουν έπειτα τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας.
  Ειδικότερα τα σεμινάρια αφορούν την Επιμόρφωση εργοδοτών σε θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ Κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα).
  Τα προγράμματα  απευθύνονται σε εργοδότες και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι μετά την παρακολούθηση τους θα μπορούν να αναλάβουν υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, καθώς θα τους  χορηγηθεί Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.
  Στην Γ΄ κατηγορία ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως Ξενοδοχεία, Βιβλιοπωλεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Κομμωτήρια, Κρεοπωλεία, Στεγνοκαθαριστήρια κλπ.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  Στις επιχειρήσεις Β κατηγορίας επικινδυνότητας οι εργοδότες μπορούν να επιμορφωθούν με σεμινάριο και να ασκήσουν έπειτα τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας μόνο εάν πληρούν  τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν  μέχρι και 3  εργαζομένους ο εργοδότης μπορεί  να ασκεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ο ίδιος εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες, έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειάς του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης του ή αποδεδειγμένα   ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική  δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας (αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση από το Επιμελητήριο της περιοχής, όπου η έναρξη – ίδρυση της επιχείρησης θα είναι τουλάχιστον επί δεκαετία).

  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν  μέχρι και 6 εργαζομένους ο εργοδότης μπορεί  να ασκεί τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) ο ίδιος εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες και εφόσον είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή άλλης αναγνωρισμένης σχολής με αντικείμενο σπουδών συναφές προς τη δραστηριότητα της επιχείρησής του.

  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 20  εργαζομένους, εάν  ο εργοδότης έχει τα προσόντα του άρθρου 5 του Ν.1568/85, εδάφια α’, β’ ,γ’) πτυχίο Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 δεν προβλέπεται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση του  Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) στην επιχείρησή του εφόσον επιμορφωθεί τουλάχιστον 35 ώρες.

  Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50  εργαζομένους, εάν  ο εργοδότης έχει τα προσόντα του άρθρου 5 του Ν.1568/85, εδάφια α’, β’ ,γ’) πτυχίο Πολυτεχνείου, Πανεπιστημίου, ΤΕΙ και μία από τις ειδικότητες τεχνικού ασφαλείας που σύμφωνα με το άρθρο 5,, ΠΔ 294/88 προβλέπονται για τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, επιτρέπεται να αναλάβει ο ίδιος την υποχρέωση του  Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) στην επιχείρησή του.

  Οι εργοδότες  των επιχειρήσεων της Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας κατατάσσονται σε οκτώ ομάδες:

  • Ομάδα Ι: Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων
  • Ομάδα ΙI: Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων
  • Ομάδα ΙII: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
  • Ομάδα ΙV: Επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από ξύλο
  • Ομάδα V: Επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο.
  • Ομάδα VΙ: Επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και γουναρικών, και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα.
  • Ομάδα VΙI: Οικοδομικά και άλλα παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα.
  • Ομάδα VΙII: Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν κατατάσσονται στις προηγούμενες ομάδες.

  Εφόσον δεν είναι δυνατό να συγκροτηθούν τμήματα επιμόρφωσης για κάθε ομάδα χωριστά, οι εργοδότες των εν λόγω ομάδων μπορούν να εντάσσονται σε κοινά τμήματα ως εξής:
  1. Οι εργοδότες των ομάδων Ι και ΙΙ σε κοινό τμήμα
  2. Οι εργοδότες των ομάδων ΙΙΙ και VIII σε κοινό τμήμα
  3. Οι εργοδότες των ομάδων IV, V και VI σε κοινό τμήμα
  4. Οι εργοδότες της ομάδας VII ως έχει.

   

   

  Button simantika

  Button katarisi

  Button tilekatartisi

  Button eclass

  Button oldsite

  Από τις 14/9/2012 πιστοποιηθήκαμε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με ΦΕΚ 2522/Β/14-9-2012.
  eoppep logoΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Ε.Σ. 6350

  ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ...

  • ΕΡΓΑΣΙΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

  ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  • ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ...

  FacebookTwitterDeliciousGoogle BookmarksLinkedInRSS Feed

  ΚΑΝΕΤΕ LIKE